Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Media Shapers B.V. te Breda (KvK nr.: 64372642)

Artikel 1 Toepasselijkheid
De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten ter zake dienstverlening die tussen Opdrachtgever en Media Shapers B.V. (hierna te noemen: Media Shapers) worden gesloten. Indien eenmaal op basis van deze algemene voorwaarden is gecontracteerd, dan gelden zij ook voor toekomstige soortgelijke overeenkomsten. Indien opdrachtgever algemene voorwaarden hanteert worden deze door Media Shapers uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2 Totstandkoming overeenkomst

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Media Shapers zijn vrijblijvend, tenzij anders schriftelijk wordt overeengekomen, en, voor zover van toepassing, gebaseerd op de bij offerte-aanvraag door Opdrachtgever verstrekte gegevens.
 2. Media Shapers kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW, andere heffingen van overheidswege en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijfkosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Media Shapers daaraan niet gebonden.
 5. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de overeengekomen werkzaamheden of door extra wensen van de opdrachtgever ten opzichte van de oorspronkelijke opdracht.
 6. Een vrijblijvende aanbieding kan door Media Shapers B.V. worden herroepen, zelfs na ontvangst van de opdracht, mits binnen drie werkdagen na ontvangst van de opdracht.
 7. Een mondelinge overeenkomst geldt als voorlopig en wordt definitief door een schriftelijke bevestiging van Media Shapers B.V.
 8. Alle door Media Shapers opgestelde offertes of gegeven adviezen zijn persoonlijk gericht aan de opdrachtgever en kwalificeren als vertrouwelijke informatie. Het is niet toegestaan om deze vertrouwelijke informatie zonder toestemming van Media Shapers door te geven aan derden.
 9. Opdrachtgever dient binnen 30 dagen na datum offerte akkoord te gaan met de offerte, bij gebreke waarvan aan de offerte in ieder geval geen rechten meer kunnen worden ontleend.
 10. Indien Opdrachtgever niet expliciet aangeeft akkoord te gaan met de offerte, maar er desondanks mee instemt, of die indruk wekt, dat Media Shapers werkzaamheden verricht die binnen de omschrijving van de diensten vallen, dan wordt de offerte als aanvaard beschouwd. Dit geldt ook wanneer Opdrachtgever Media Shapers verzoekt bepaalde werkzaamheden te verrichten zonder een formele offerte af te wachten.
 11. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden Media Shapers eerst nadat deze schriftelijk door Media Shapers zijn bevestigd.


Artikel 3 Uitvoering en wijziging van de overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen Media Shapers en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij anders schriftelijk wordt overeengekomen.
 2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen of opgegeven, dan kwalificeert zulks nooit als een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Media Shapers derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Aan Media Shapers dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om de Overeenkomst alsnog na te komen.
 3. Media Shapers heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat noodzakelijk is om een juiste en tijdige uitvoering van de overeengekomen dienstverlening mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Media Shapers B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, tijdig aan Media Shapers worden verstrekt.
 5. Opdrachtgever zal Media Shapers toegang geven tot alle plaatsen, diensten en accounts onder haar beheer (zoals social media accounts) die Media Shapers redelijkerwijs nodig heeft om de overeenkomst uit te voeren. In bijzondere gevallen kan worden afgesproken dat opdrachtgever zelf de benodigde data plaatst of aanpassingen doorvoert aan deze diensten of accounts.
 6. Indien Media Shapers adviseert om een dienstverlener ten behoeve van bepaalde werkzaamheden in te schakelen, is Media Shapers niet aansprakelijk indien deze dienstverlener tekortschiet in zijn verplichtingen.
 7. Indien Media Shapers in opdracht van Opdrachtgever drukwerk verricht wordt op verzoek van Media Shapers voorafgaand aan de uitvoering hiervan op basis van een digitaal aangeleverd ontwerp dan wel op basis van een zet-, druk-, of andere proef door Media Shapers aan opdrachtgever ter goedkeuring een drukproef voorgelegd. Opdrachtgever kan het eindproduct enkel afkeuren indien sprake zou zijn van grove afwijkingen ten opzichte van deze eerdere goedkeuring op basis van de drukproef of, indien geen drukproef zou zijn voorgelegd, indien sprake zou zijn van afwijkingen die bij een normaal drukproces in redelijkheid niet voor mogen komen.
 8. Media Shapers is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 9. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Media Shapers de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 10. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Media Shapers aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Media Shapers worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Media Shapers zijn verstrekt, heeft Media Shapers het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De eventuele uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Media Shapers ter beschikking heeft gesteld. Media Shapers is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat zij is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 11. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen Media Shapers en Opdrachtgever tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de Overeenkomst wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden aangepast. Media Shapers zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de Overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd.
 12. Indien Media Shapers met Opdrachtgever een vaste prijs voor de uitvoering van de Overeenkomst overeenkomt, dan is Media Shapers niettemin gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de Overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van bijv. lonen of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.


Artikel 4 Opschorting, ontbinding en (tussentijdse) opzegging

 1. Media Shapers is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst. Media Shapers heeft deze bevoegdheid ook indien haar ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. Voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Media Shapers kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 2. Voorts is Media Shapers bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Media Shapers kan worden gevergd.
 3. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Media Shapers op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 4. Indien de Opdrachtgever zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Media Shapers gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 5. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Media Shapers vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Media Shapers op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.


Artikel 5 Overmacht

 1. Geen van de partijen kan tot nakoming van enige verplichting worden gehouden indien een omstandigheid die buiten de macht van partijen ligt en die bij het sluiten van de Overeenkomst niet reeds kon of had moeten worden voorzien, iedere redelijke mogelijkheid tot nakoming tenietdoet.
 2. Onder overmacht worden mede (maar niet uitsluitend) verstaan: storingen van publieke infrastructuur die normaliter voor Media Shapers beschikbaar is, en waar de levering van de diensten van afhankelijk is, maar waarover Media Shapers geen feitelijke macht of contractuele nakomingsverbintenis kan uitoefenen, zoals alle netwerken in het internet waar Media Shapers geen contract mee heeft gesloten; storingen in infrastructuur en/of diensten van Media Shapers B.V. die zijn veroorzaakt door computercriminaliteit; Tekortkomingen van leveranciers van Media Shapers B.V., die Media Shapers niet kon voorzien en waar Media Shapers B.V. diens leverancier niet voor aansprakelijk kan stellen, bijvoorbeeld doordat bij de betreffende leverancier (eveneens) sprake was van overmacht; gebrekkigheid van zaken of apparatuur waarvan klant het gebruik heeft voorgeschreven; niet beschikbaarheid van personeelsleden (door ziekte of anderszins); overheidsmaatregelen; algemene vervoersproblemen; stakingen; oorlogen; terroristische aanslagen.
 3. Indien een overmacht situatie langer dan drie maanden duurt, heeft Media Shapers het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat Media Shapers Opdrachtgever overigens iets verschuldigd zullen zijn.


Artikel 6 Oplevering en aanvaarding

 1. Media Shapers zal het in het kader van de Overeenkomst te ontwikkelen of aan te passen werk of gedeelte daarvan opleveren wanneer deze in haar professionele opinie voldoen aan de specificaties of geschikt is voor gebruik. Overeengekomen termijnen werken jegens Media Shapers nimmer als fatale termijnen.
 2. Opdrachtgever dient vervolgens binnen 14 dagen na oplevering het opgeleverde te evalueren en goed of af te keuren. Het opgeleverde kan enkel worden afgekeurd indien sprake is van een ten aanzien van het opgeleverde aan Media Shapers toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst. Indien Opdrachtgever niet binnen de voornoemde periode van 14 dagen het opgeleverde op terechte gronden afkeurt, wordt het opgeleverde geacht te zijn aanvaard. Indien een werk in fasen wordt opgeleverd, dient opdrachtgever na oplevering van elke fase de goed- of afkeuring van het deel van het werk van die fase te geven op de wijze zoals in het vorige en onderhavige lid bepaald. Opdrachtgever mag een goed- of afkeuring in een latere fase niet baseren op aspecten die in een eerdere fase goedgekeurd zijn.
 3. Indien Opdrachtgever het opgeleverde geheel of gedeeltelijk afkeurt, zal Media Shapers zich inspannen de reden van afkeuring zo snel mogelijk weg te nemen. Dit kan Media Shapers doen door het resultaat te reviseren of gemotiveerd aan te geven waarom de reden van afkeuring niet opgaat. Opdrachtgever heeft vervolgens een periode van 14 dagen om de revisie of motivatie goed of af te keuren. Afkeuring kan enkel plaatsvinden indien de tekortkoming door Media Shapers niet is weggenomen.
 4. Indien Opdrachtgever na de revisie of motivatie het opgeleverde geheel of gedeeltelijk blijft afkeuren zonder dat sprake is van een tekortkoming aan de zijde van Media Shapers, is Media Shapers gerechtigd meerkosten te rekenen voor alle volgende revisies. Media Shapers zal bij een revisie aangeven of bij volgende revisies meerkosten verschuldigd zullen zijn.
 5. Indien een partij aangeeft verdere revisies niet (meer) zinvol te achten, worden beide partijen gerechtigd de overeenkomst op te zeggen voor wat betreft het afgekeurde. In dat geval zal Opdrachtgever de daadwerkelijk door Media Shapers gemaakte uren tegen het door Media Shapers gehanteerde uurtarief vergoeden, met als maximum het voor het afgekeurde geoffreerde bedrag. Opdrachtgever wordt daarmee echter niet gerechtigd het afgekeurde te gebruiken op welke wijze dan ook. Media Shapers kan de Overeenkomst opzeggen na bij een revisie of motivatie aan te hebben gegeven dat deze de laatste is en Opdrachtgever ook deze geheel of gedeeltelijk afkeurt.
 6. Na aanvaarding van het opgeleverde vervalt iedere aansprakelijkheid van Media Shapers voor gebreken in het opgeleverde, tenzij Media Shapers het gebrek kende of had moeten kennen ten tijde van aanvaarding. In ieder geval vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken in een werk na verloop van een jaar na beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook.


Artikel 7 Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn in euro’s, tenzij anders schriftelijk overeengekomen met Opdrachtgever.
 2. Alle prijzen op onder meer offertes en facturen zijn excl. BTW tenzij anders schriftelijk overeengekomen wordt.
 3. Opdrachtgever dient bij aanvang van de overeenkomst een voortuitbetaling te verrichten van 30% van de totaalprijs van de overeenkomst (incl. BTW), tenzij anders schriftelijk wordt overeengekomen. De vooruitbetaling wordt in mindering gebracht op het totaalbedrag dat verschuldigd is bij oplevering van de werkzaamheden, althans op het moment zoals overeengekomen. Met de uitvoering van de Overeenkomst wordt gestart nadat de aanbetaling is ontvangen. Eventuele vertraging die het gevolg is van het feit dat de vooruitbetaling nog niet is ontvangen komt voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
 4. Na oplevering van de overeengekomen werkzaamheden zal Media Shapers een factuur versturen met het totaal verschuldigde overeengekomen bedrag. De opdrachtgever dient het verschuldigde bedrag te voldoen binnen 14 dagen na de facturatiedatum.
 5. Media Shapers kan er ook voor kiezen Opdrachtgever maandelijks te factureren voor door haar verrichte werkzaamheden, waarbij een betalingstermijn geldt van 14 dagen na factuurdatum.
 6. Media Shapers zal voor de door opdrachtgever verschuldigde bedragen een digitale factuur sturen aan opdrachtgever.
 7. Indien Opdrachtgever meent dat (een gedeelte van) een factuur onjuist is, dient hij dit binnen de betalingstermijn aan Media Shapers te melden. Zulks geeft Opdrachtgever nimmer het recht tot opschorting.
 8. Indien de opdrachtgever de betalingstermijn van 14 dagen heeft overschreden wordt er door Media Shapers een aanmaning verstuurd. Wanneer de Opdrachtgever binnen 7 dagen na de verstuurde aanmaning het verschuldigde bedrag nog niet heeft voldaan, dan is de opdrachtgever aan Media Shapers de wettelijk bepaalde (handels-) rente plus buitengerechtelijke incasso kosten verschuldigd over de openstaande factuur.
 9. Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.


Artikel 8 Aansprakelijkheid

 1. Indien Media Shapers aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Media Shapers is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Media Shapers is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 3. Indien Media Shapers aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Media Shapers beperkt tot maximaal de waarde van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. De aansprakelijkheid van Media Shapers is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 5. Media Shapers is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Media Shapers aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Media Shapers toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Media Shapers is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 7. Media Shapers is nimmer aansprakelijk, behoudens in het geval van opzet of grove schuld, voor schade die is ontstaan door de inschakeling van derden.
 8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Media Shapers of zijn leidinggevende ondergeschikten.


Artikel 9 Vrijwaring
Opdrachtgever vrijwaart Media Shapers voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Media Shapers toerekenbaar is. Indien Media Shapers uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Media Shapers zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.

Artikel 10 Intellectuele eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom (waaronder het auteursrecht) met betrekking tot de producten en/of diensten die de Opdrachtnemer ontwikkelt, dan wel gebruikt, dan wel verricht, in het kader van haar offerte en/of in het kader van de uitvoering van de overeenkomst berusten, althans komen te berusten, bij Media Shapers.
 2. Het is de Opdrachtgever verboden – tenzij anders schriftelijk wordt overeengekomen, of dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst – om de producten, waarop intellectuele rechten rusten, waaronder offertes, ontwerpen en tekeningen, computerprogramma’s alsmede studies, werkwijzen, adviezen, contracten en overige geestesproducten - al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, of aan derden ter hand te stellen.


Artikel 11 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Media Shapers partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Media Shapers is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Media Shapers het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.